ผู้บริหารคณะ ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ชินะโชติ หัวหน้าโครงการ Food Innovation and Regulation Network (FIRN)

   26 ม.ค. 66   /  236

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ชินะโชติ หัวหน้าโครงการ Food Innovation and Regulation Network (FIRN) ที่ปรึกษาให้สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (FoSTAT) และคณะอนุกรรมการแผนงานเกษตรและอาหาร บพข. พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการ "การยกระดับการผลิตส่วนประกอบฟังก์ชันจากข้าวมีสีอัตลักษณ์ไทยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ : กรณีนำร่องข้าวสังข์หยด" ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนในการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 1) จำนวนกว่า 5,000,000 บาท โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เป็นหนึ่งในผู้ร่วมโครงการวิจัย

ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ จุทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รักษาการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ อาจารย์ ดร.พรวิชัย เต็มบุตร รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และกิจการนิสิตพร้อมด้วยคณาจารย์ในคณะฯ ในฐานะเจ้าภาพได้ร่วมต้อนรับ แนะนำคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพและนำเยี่ยมชมหน่วยแปรรูปและนวัตกรรมของคณะฯ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาต่อยอดขึ้นมาจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งบรรยากาศการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นไปอย่างอบอุ่น