คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เจ้าภาพการจัดกิจกรรมแนะแนวในภาพรวมของวิทยาเขตพัทลุง จัดประชุมผู้ทำงานด้านการรับนิสิต จากส่วนงานคณะ ครั้งที่ 2/2566

   24 ม.ค. 66   /  197

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ เจ้าภาพการจัดกิจกรรมแนะแนวในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดประชุมผู้ทำงานด้านการรับนิสิต จากส่วนงานคณะ ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประกอบด้วย คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา และ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรมการออกแนะแนวแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนต่าง ๆ ของพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ อีกทั้งเพื่อเป็นการติดตามงาน และวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทำงานด้านการรับนิสิต เพื่อนำมาปรับปรุง และดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที ณ ห้องประชุมทานตะวัน 1218 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง