คณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ ร่วมออกแนะแนว ณ โรงเรียนทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

   19 ม.ค. 66  /   242

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 นายนฤเบศร์ ซังปาน นักวิชาการ พร้อมด้วยตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบด้วย นางสาวอรทัย คงรักษ์ นางสาวอนุสรา เปล่งจำรัส และนายเสฐวุฒิ ช่วยรอด ร่วมออกแนะแนวในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการแนะแนวครั้งนี้ มีคณะต่าง ๆ จากวิทยาเขตพัทลุงเข้าร่วม ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เป็นเจ้าภาพในการจัดและติดต่อโรงเรียน ทั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภารกิจรับนิสิต ฝ่ายวิชาการ