ตัวแทนผู้นำกิจกรรมนิสิตร่วมออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในคณะฯ แก่น้อง ๆ ในจังหวัดตรัง

   19 ม.ค. 66  /   148

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 นายเสฎฐวุฒิ ช่วยรอด นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมเดินทางเพื่อแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ และโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษ จังหวัดตรัง ภายใต้โครงการแนะแนวในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยจัดให้พี่ ๆ ต้นแบบที่เป็นผู้นำกิจกรรมนิสิตได้ออกแนะแนวเพื่อชวนน้อง ๆ มาเรียนในคณะของตนเอง โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยภารกิจรับนิสิต ฝ่ายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย