ทีมบริหารเข้าร่วมโครงการสัมมนา การเคลื่อนเปลี่ยนสู่ยุทธศาสตร์และหมุดหมายมหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใต้กิจกรรม "TSU Talk for Synergy to Create Strategy and Milestone"

   15 ม.ค. 66   /  39

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 อาจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธิดารัตน์ จุทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.พรวิชัย เต็มบุตร รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และกิจการนิสิต และนางจรรยา ชูทับ หัวหน้าสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เข้าร่วมโครงการสัมมนา การเคลื่อนเปลี่ยนสู่ยุทธศาสตร์และหมุดหมายมหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใต้กิจกรรม "TSU Talk for Synergy to Create Strategy and Milestone" ณ หอประชุมแสงสุริยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อนำเสนอแผนกลยุทธ์ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2566-2570 ที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้าของประเทศ