ประชุมบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกาตรและชีวภาพ ครั้งที่ 1/2566

   11 ม.ค. 66   /  67

ประชุมบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกาตรและชีวภาพ ครั้งที่ 1/2566


เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน อาจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เป็นประธานในที่ประชุมบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ครั้งที่ 1/2566 ทั้งนี้ คณบดี มีวาระแจ้งแผนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนด การแนะนำผู้บริหารชุดใหม่ และแผนการดำเนินงานเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาคณะสู่การเป็นคณะชั้นนำด้านนวัตกรรมสังคม