สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมงานเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการสโมสรนิสิตฯ และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2566

   9 ม.ค. 66  /   288

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมงานเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการสโมสรนิสิตฯ และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขอบคุณคณะกรรมการสโมสรนิสิตที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และเสียสละเวลา ในการทำกิจกรรมเพื่อนิสิตภายในคณะ ตลอดปี พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา อีกครั้งเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของผู้นำกิจกรรมนิสิตชั้นปีต่าง ๆ ทั้งนี้ กิจกรรมจัดขึ้น ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่เวลา 18.30 - 23.00 น. โดยในกิจกรรมมีการรับประธานอาหารร่วมกัน กิจกรรมแลกของขวัญในคณะกรรมการสโมสรนิสิต และกิจกรรมการจับของขวัญกลางที่ได้รับอนุเคราะห์จากผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรในคณะ พร้อมกันนี้ มีอาจารย์ และบุคลากร ในคณะบางส่วนเข้าร่วมกิจกรรมกับนิสิตด้วย