ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า เนื่องในโอกาสได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

   5 ม.ค. 66   /  154

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ การผลิตคาโรทีโนโปรตีนจากเปลือกกุ้งขาวแวนนาไมโดยใช้เอนไซม์ทริปซินจากม้ามปลาทูน่าพันธุ์ครีบยาว เลขอนุสิทธิบัตร 19673 ออกให้เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565