ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว เนื่องในโอกาสได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

   3 ม.ค. 66  /   272

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว เนื่องในโอกาสได้รับการจดอนุสิทธิบัตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใต้สิงประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผงสำเร็จรูปจากข้าวสังข์หยดเพาะงอกและกรรมวิถีการผลิต

จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา