ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2565

   30 พ.ย. 65  /   739

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นิสิต ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 10-11 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องบรรยาย TCD209 อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เป็นโครงการอบรมและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นิสิตครอบคลุมการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน English in daily life การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ตลอดจนการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 ในเรื่อง English for job application การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน และการแปลบทความเพื่อการการเรียนรู้ โดยการจัดโครงการได้รับเกียรติจากอาจารย์รวยรื่น พาหุจินดา อาจารย์จากสาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้เกียรติเป็นวิทยากร และในกิจกรรมยังมีเกมส์ มีชิ้นงาน ให้นิสิตที่เข้าร่วมได้ลงมือทำกันด้วย....