กิจกรรมโครงการศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ชั้นปีที่ 3 ภายในประเทศ วันที่ 2

   16 พ.ย. 65   /  406

วันที่ 2 (16 พฤศจิกายน 2565) โครงการศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ประจำปีการศึกษา 2565 ของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยในวันนี้ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ 2 แม่จัน (ดอยคำ) จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 12.00 น. ได้มีการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำผลไม้และผักนานาชนิด กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบ และแหล่งวัตถุดิบจากโครงการหลวง การศึกษาดูงานในวันนี้ทำให้นิสิตได้มีการเพิ่มพูนทักษะ และได้เห็นถึงกระบวนการทางด้านอาหารเพิ่มมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการเปิดประสบการณ์ให้นิสิตได้เห็นของจริงนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน การศึกษาดูงานในวันนี้มี อาจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์ ประธานสาขาฯ พร้อมด้วยนายนฤเบศร์ ซังปาน นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอขอบคุณหน่วยงานที่ให้โอกาสในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของนิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ในครั้งนี้เป็นอย่างสูง