ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานชุมชนนวัตกรรม ประจำปี 2565

   11 พ.ย. 65   /  748

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ อดีตคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกาตรและชีวภาพ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน ชุมชนนวัตกรรม เรื่อง การจัดการเชิงพื้นที่ด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประภาพการผลิตและยกระดับผลิตภัณฑ์ปลาสามน้ำ ในเขตพื้นที่ลุ่มทะเล สาบสงขลา ในงานชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ (Learning and Innovation Community) ที่ โรงแรม S31 Sukhumvit ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งได้รับการสนับสนุนแหล่งทุน จาก บพท. (หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่)