ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และรุ่นพี่นิสิตในคณะ ร่วมให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนกำแพงวิทยา จังหวัดสตูล

   27 ต.ค. 65   /  363

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิต วิจัย และวิเทศน์สัมพันธ์ พร้อมนักวิชาการจากคณะ ประกอบด้วย นายนฤเบศร์ ซังปาน และนางสาวศรวณีย์ ศรีสัจจา ตลอดจนน้อง ๆ นิสิตจากทั้ง 2 หลักสูตร ร่วมให้การต้อนรับน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคณะครู จากโรงเรียนกำแพงวิทยา อำเภอละงู จังหวัดสตูล ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมมหาวิทาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อเป้นแนวทางในการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เห็นบรรยากาสของสถานที่เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาพื้นที่ใกล้บ้าน ตลอดจนเป็นการนำนักเรียนเพื่อการทัศนศึกษาเชิงการเรียนรู้ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับการประสานงาน และเชิญคณะต่าง ๆ เข้าร่วมโดยฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย