ผู้รักษาการแทนคณบดีเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง EdPEx Facilitator Training

   20 ต.ค. 65   /  394

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง EdPEx Facilitator Training ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 17-19 ตุลาคม 2565 ในการนี้ มีผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ (ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม) พร้อมด้วยคณบดีและรองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทบาทของ Facilitator ในการยกระดับคุณภาพการจัดการองค์กร และสามารถบูรณาการเกณฑ์ EdPEx สู่การปฏิบัติในองค์กร และผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพภายในองค์กร

ขอขอบคุณภาพจากเพจ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ม.ทักษิณ