ผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ เข้าร่วมกิจกรรม Coffee Tea Talk

   19 ต.ค. 65   /  281

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว ผู้รักษาาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิต วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม Coffee Tea Talk พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนการทำงานด้านการสื่อสารองค์กร และการทำงานร่วมกันระหว่างคณะต่าง ๆ ในวิทยาเขตพัทลุง กับฝ่ายสื่อสารองค์กร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ ขุนพล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้นำเสนอแนวทางการสื่อสารองค์กรที่สอดคล้องกับหมุดหมายของอธิการบดี เพื่อสร้างการรับรู้สู่สังคมในวงกว้าง ทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และนานาชาติ แก่คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งแลกเปลี่ยนและรับฟังการทำงานของด้านสื่อสารองค์กร ข้อเสนอแนะแนวทางจากคณะเพื่อพัฒนาศักยภาพของการสื่อสารไปในทิศทางเดียวกัน