ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า ในโอกาสที่ได้รับการจัดอันดับใน Top 2% แรกของโลก นักวิจัยที่มีการอ้างอิงตลอดชีวิตการทำงานสูงที่สุด

   18 ต.ค. 65   /  49

ขอแสดงความยินดี

กับ รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า

อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

ในโอกาสที่ได้รับการจัดอันดับใน Top 2% แรกของโลก นักวิจัยที่มีการอ้างอิงตลอดชีวิตการทำงานสูงที่สุด

สาขา Food Science จำนวน 88 ผลงาน จำนวนการอ้างอิงผลงาน 1289 โดยมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา ปี 2022