ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ

   6 ต.ค. 65   /  76

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์ ในโอกาสที่เข้ารับเกียรติบัตรบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ ครบ 54 ปี วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา