ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ผลการเรียนสะสมสูงสุด หลักสูตร Foodscience

   30 ก.ย. 65   /  52

#ขอแสดงความยินดี กับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2565 ประกอบไปด้วย

#ชั้นปีที่ 2

นางสาวเครือฟ้า สายโน นิสิตชั้นปีที่ 2 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

#ชั้นปีที่ 3

นางสาวมณฑิตา ขำวิเศษ นิสิตชั้นปีที่ 3 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

#ชั้นปีที่ 4

นางสาววริศรา เกษมุล นิสิตชั้นปีที่ 4 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

นิสิตจะได้รับประกาศนียบัตรประเภทผลการเรียนยอดเยี่ยม จากคณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ ในกิจกรรมวันไหว้ครู 2565 วันที่ 29 กันยายน 2565 ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ลงวันที่ 26 กันยายน 2565