ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตร Cosmetic

   30 ก.ย. 65   /  31

#ขอแสดงความยินดี กับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2565 ประกอบไปด้วย

#ชั้นปีที่ 2

1. นางสาวเขมิกา ไวยรัตน์ นิสิตชั้นปีที่ 2 วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

2. นายอานนท์ ภูหวังดี นิสิตชั้นปีที่ 2 วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

#ชั้นปีที่ 3

นางสาวณัฐสุดา ดวงจิตร นิสิตชั้นปีที่ 3 วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

นิสิตจะได้รับประกาศนียบัตรประเภทผลการเรียนยอดเยี่ยม จากคณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ ในกิจกรรมวันไหว้ครู 2565 วันที่ 29 กันยายน 2565 ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ลงวันที่ 26 กันยายน 2565