ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ประจำปีการศึกษา 2565

   30 ก.ย. 65   /  78

ขอแสดงความยินดี กับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ที่นิสิตในคณะมอบให้ประจำปี 2565

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์

หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

2. อาจารย์ ดร.จารุรัตน์ ปัญโญ

หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

เพื่อเป็นเกียรติแก่อาจารย์ผู้ที่ได้รับรางวัล คณะจะมีการมอบประกาศนียบัตรพร้อมของที่ระลึกให้แก่อาจารย์ในวันไหว้ครู คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565

ผลการโหวตจากนิสิตในคณะอุตสาหกรรมเกษตร รายละเอียดตามประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ ลงวันที่ 26 กันยายน 2565