คณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ ต้อนรับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ GMP

   30 ก.ย. 65  /   344

เมื่อค่ำวันที่ 22 กันายน 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์ ผู้รักษาการแทนคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิต วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร ให้การต้อยรับ ท่าน ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะ เนื่องในโอกาสการเข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ GMP หน่วยพัฒนาการแปรรูปและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร (Inno Agro Industry and Processing Development Unit) ณ ชั้น 3 บริเวณห้องปฎิบัติคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในโอกาสนี้มีรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงษ์ จิตรนิรัตน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ร่วมนำในการเยี่ยมชมครั้งนี้ด้วย