คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 ก.ย.65 ถึงวันที่ 22 ต.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ จัดโครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563
 
     

 คณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ จัดโครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563

22-09-2022

วันที่ 18 กันยายน 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการบัวหลวงร่วมใจแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้อง TCD210 อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน โดยในวันดังกล่าวได้รับเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ กล่าวต้อนรับบัณฑิตและกล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 20 กันยายน 2565 พร้อมกันนี้ในวันดังกล่าวได้มีการการฝึกซ้อมย่อยระดับคณะ โดยคณาจารย์ภายในในคณะ และมีการรับประธานอาหาร ถ่ายภาพร่วมกับบัณฑิตใหม่ ทั้งนี้ ช่วงท้ายของกิจกรรมสโมสรนิสิตได้มีการจัดแสดงโชว์หลีด และคฑากร เพื่อเป้ฯการแสดงความยินดีกับพี่ ๆ บัณฑิต อีกด้วย
 
**************************
งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
222 หมูที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โทร. 074 609 600 ต่อ 3405
*******************************