คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 16 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 31 ก.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์
 
     

 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์
 
16-06-2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

****************************
งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
222 หมูที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โทร. 074 609 600 ต่อ 3405
*******************************