คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ฝึกอบรม/บริการวิชาการ
เริ่มแสดง :: 23 มี.ค.65 ถึงวันที่ 31 พ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะความเชี่ยวชาญ (Re-Skill & Up-Skill) หลักสูตร Future meat : ส่วนผสม หลักแปรรูปและยืดอายุผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่ออนาคต
 
     

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะความเชี่ยวชาญ (Re-Skill & Up-Skill) หลักสูตร Future meat : ส่วนผสม หลักแปรรูปและยืดอายุผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่ออนาคต

ภาคบรรยาย/ทฤษฎี

1) สถานการณ์ ทิศทางแนวโน้มการเติบโตตลาดโปรตีนทางเลือกในประเทศ/ต่างประเทศ คู่แข่งขัน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการสกัดโปรตีนทางเลือก

2) ชนิดและประเภทของส่วนผสมและวัตถุเจือปนอาหารที่ใช้ในการผลิต Plant based meat/Meat analogue  คุณสมบัติที่สำคัญของส่วนผสม และการเกิดอันตรกิริยาของส่วนผสมในระหว่างกระบวนการแปรรูป

3) หลักการและเทคนิคการขึ้นรูปให้มีเนื้อสัมผัสเหมือนเนื้อสัตว์ด้วยวิธี Extrusion technique หรือเทคนิคการขึ้นรูป Forming อื่น ๆ และหลักการและเทคนิคการแต่งสี กลิ่นรส

4) หลักการและเทคนิคการทำระบบอิมัลชันใน Plant based meat/Meat analogue เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความชุ่มฉ่ำ และการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

ภาคปฏิบัติการ

1) ปฏิบัติการส่วนผสมและวัตถุเจือปนอาหาร และการใช้เครื่องมือทดสอบคุณภาพ  

  -การผลิตจิ้งหรีดผงบรรจุแคปซูล 

  -การผลิตช็อกโกแลตที่มีส่วน ผสมของจิ้งหรีดและโปรตีนถั่ว

2) ปฏิบัติการขึ้นรูป Plant based meat/Meat analogue ด้วยวิธี Extrusion technique และการประยุกต์ทำผลิตภัณฑ์พร้อมปรุง-พร้อมบริโภค

  -ผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ เช่น หมูแดดเดียวจากขนุนอ่อน เห็ดแครง 

3) ปฏิบัติการขึ้นรูป Plant based meat/Meat analogue ระบบอิมัลชัน และการประยุกต์ทำผลิตภัณฑ์พร้อมปรุง-พร้อมบริโภค

  -ผลิตภัณฑ์ กลุ่มไส้กรอก เบอร์เกอร์ ไส้อั่ว โบโลน่า

4) ผู้เข้าอบรมเสนอแนวคิดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง

#คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

#สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
 "คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร. 074 609 618 หรือ 089 739 4641"