คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 มี.ค.65 ถึงวันที่ 31 มี.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2564
 
     

 ขอแสดงคาวมยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินิสิต ประจำปีการศึกษา 2564

 21-03-2022

 
 
 
****************************
งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
222 หมูที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โทร. 074 609 600 ต่อ 3405
*******************************