คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มแสดง :: 25 ก.พ.65 ถึงวันที่ 31 ต.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565