คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มแสดง :: 25 ก.พ.65 ถึงวันที่ 31 ต.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565