คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 29 ม.ค.65 ถึงวันที่ 28 ก.พ.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณะจัดโครงการอบรมเพื่อเสริมและพัมนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1-4
 
     

 โครงการพัฒนาและเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นิสิต ประจำปีการศึกษา 2564

 29-01-2022

งานบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต
สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
จัดโครงการพัฒนาและเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นิสิต ประจำปีการศึกษา 2564 

**********************************

  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. สำหนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาและเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นิสิต ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้น ในรูปแบบ Online ผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ WebEx และ Onsite ณ ห้องเรียน TCD209 โดยในช่วงเช้า จะเป็นการอบรมทักษะด้านภาษาอังให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1-2 ในหัวข้อ "ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พูด อ่าน และเขียน" และในช่วงบ่ายเป็นการอบรมในหัวข้อ "ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานและสมัครงาน และการแปลบทความเพื่อการวิจัย" ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 3-4 โดยกิจกรรมได้มีการบรรยาและการให้นิสิตได้ปฏิบัติฝึการพูด การเขียน และกิจกรรมการเสริมทักษะและความกล้าในการแสดงออกทางด้านภาษาอังกฤษ รวมถึงการทำ Resume สำหรับการสมัครงาน แนวทางการสัมภาษณ์งานในรูปแบบภาษาอังกฤษ ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์รวยรื่น พาหุจินดา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เป็นประธานในการเปิดโครงการและกิจกรรมของภาคเช้าและภาคบ่าย ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 140 คน


****************************
งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
222 หมูที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โทร. 074 609 600 ต่อ 3405
*******************************