คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ม.ค.65 ถึงวันที่ 13 ก.พ.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอแสดงคาวมยินดี
 
     

 อแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ที่ผ่านการพิจารณาการสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนระดับภาคใต้และระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ

12-01-2022


          คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ที่ผ่านการพิจารณาการสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนระดับภาคใต้และระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU Manpower Development Academy ; TSU-MA) (ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 แบบชุดวิชา จำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ/หลักสูตร

**********************************

1. โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรการผลิตเครื่องดื่มชะลอวัย - หลักสูตรประกาศนียบัตรการผลิตเครื่องดื่มชะลอวัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์)
2. โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรการผลิตเครื่องสำอางบำรุงผิวจากสารสกัดธรรมชาติ - หลักสูตรประกาศนียบัตรการผลิตเครื่องสำอางบำรุงผิวจากสารสกัดธรรมชาติ (ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี)
3. โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการแปรรูปและการจัดการเนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ - หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการแปรรูปและการจัดการเนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ (ดร.รสวันต์ อินทรศิริสวัสดิ์)
4. โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านผลิตขนมอบมืออาชีพ - หลักสูตรประกาศนียบัตรการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านผลิตขนมอบมืออาชีพ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ)

 
 

****************************
งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
222 หมูที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โทร. 074 609 600 ต่อ 3405
*******************************