คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 ม.ค.65 ถึงวันที่ 12 ก.พ.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ ร่วมเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19
 
     

 บุคลากรเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 หลังเทศกาลปีใหม่ 2565

11-01-2022

คณาจารย์ บุคลากร นักวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
พร้อมใจเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19
หลังจากการกลับเข้าทำงานหลังเทศกาลปีใหม่ 2565

**********************************

          เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่มหาวิทยาลัย สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ คิดเป็นร้อยละ 100 เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจแก่นิสิตบุคลากรภายในคณะ และภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการของนิสิต และการทำวิจัยภายในพื้นที่


การตรวจครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ณ อาคารบริหารและสำนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

****************************
งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
222 หมูที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โทร. 074 609 600 ต่อ 3405
*******************************