คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 ต.ค.64 ถึงวันที่ 15 ต.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market (ABI R2M 2022)
 
     
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market (ABI R2M 2022) เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ที่ผ่าน จำนวน 5 รางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่
ชื่อทีม : WaThaiChaNah
ชื่อผลงาน : Opolis Microemulsion Hair Serum
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. พรวิชัย เต็มบุตร
สมาชิกในทีม :
1. นางสาววชิรญา แดงวัง หัวหน้าทีม
2. นางสาวซัยนะห์ นำยูรี สมาชิก
3. นางสาวชนิกานต์ วิ่งสุข สมาชิก
4. นางสาวหทัยชนก ชุ่มชื่น สมาชิก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 1,500 บาท ได้แก่
ชื่อทีม : Gummy girl
ชื่อผลงาน : ผลิตภัณฑ์กัมมี่ช่วยบรรเทาอาการปวดประจำเดือน
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ถนนเเก้ว
สมาชิกในทีม :
1. นางสาวสิริมา ศรีพลอย หัวหน้าทีม
2. นางสาวสถิตาภรณ์ ศรีสุวะ สมาชิก
3. นางสาวสมใจ สุรญาณณ์ สมาชิก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่
ชื่อทีม : Prebio Rice
ชื่อผลงาน : พรีไบโอติกจากข้าวกล้องสังข์หยดเพาะงอก
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี
สมาชิกในทีม :
1. นายพรพิพัฒน์ คงเอียด หัวหน้าทีม
2. นางสาวกนกวรรณ ศรีสม สมาชิก
3. นางสาวสาวิตรี หนูเอียด สมาชิก
4. นางสาวเกวลิน คงสง สมาชิก
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล 500 บาท ได้แก่
ชื่อทีม : Madame Acne
ชื่อผลงาน : propolis acne care gel 4 in 1 rapid action formular
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.พรวิชัย เต็มบุตร
สมาชิกในทีม :
1. นางสาวซีตีโนรีซา ปาติง หัวหน้าทีม
2. นางสาวนิตินันต์ ชูประสิทธิ์ สมาชิก
3. นางสาวสกุลดา อุสอีด สมาชิก
4. นางสาวซฮัด สาอะ สมาชิก
ชื่อทีม : Three Plus Jok
ชื่อผลงาน : โจ๊กข้าวสังข์หยดผสมถั่วเหลืองกึ่งสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล มะยะเฉียว
สมาชิกในทีม :
1. นางสาววริศรา เกษมุล หัวหน้าทีม
2. นางสาวนดา ฮะยียาหวา สมาชิก
3. นางสาวอรณิชา ไหรัญพิจิตร สมาชิก
4. นางสาวฐิติมา ช่อผูก สมาชิก
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตด้วยครับ ขอให้ตั้งใจแบบนี้ต่อไป....