คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 ต.ค.64 ถึงวันที่ 31 ต.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[นิสิต] ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงินรางวัลการประกวดเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market (ABI R2M 2022)